E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Неделя, 22 Октомври 2017 15:47

Ангажираността на семейството е първа стъпка при преодоляването на агресията при децата

Къде е първият сблъсък на детето с агресията и насилието, какви са мерките, които институциите могат да вземат за превенцията им над и сред децата, как да се помогне,  бяха само част от въпросите, които обсъдиха на Кръгла маса „Ние, родителите”, провела се в Първомай представители на законодателната и изпълнителната власт, учители и директори на училища, членове на ученически съвети и   родители.  По време на дискусията, организирана от  Обединението на жените социалистки област Пловдив добри практики представиха Мария Вълканова, зам-кмет на община Асеновград и  Мария Мустакова-  координатор проект „Иновации”  в  ОУ “Пенчо Славейков” гр. Пловдив. Законодателните промени присъстващите обсъдиха с народния представител Теодора Халачева, член на Парламентарната комисия за младежта.
„Свидетели сме на отглеждане и възпитание  на деца чрез социалните мрежи, общуването родител – дете става жертва на задълбочаващи се икономически проблеми, на първо място специалистите поставят  трудностите на семействата от гледна точка на работа и финанси.  Все повече деца се отглеждат от своите баби и дядовци, тъй като родителите им са извън страната. Темата за агресията не е само в училище и това показва всяка новинарска емисия. В над 60 % от информационния поток се говори за насилие – бити лекари, бити учители, войната по пътищата. Насилието придобива публичност и се смята за еталон на поведение.” сподели Александра Берданкова, областен координатор на ОЖС Пловдив.
 „С редица дейности, като организиране на съвместни срещи с училищните комисии,  работа с родителите, издаване на „Помагало за родители”, организиране на многобройни прояви и реализирането на инициативи като  „Графити стрйит батъл”, конкурси за добротворчество, „Лудотека”, Детска полицейска академия и много други, работим за превенцията и се надяваме нашият опит да бъде полезен.” , така Мария Вълканова, зам-кмет на община Асеновград представи дейността на Община Асеновгра и МКБППМН, които вече пета година провеждат Национална научно- практическа конференция, чиято цел е дебатирането и обмяната на опит между институции и организиции, чиито  основен приоритет  е превенцията.
„Развиването на  умения, свързани с взаимопомощта, работата в екип и изразяването на собствено мнение, същевременно установяване на  правила, които  да помагат за една по-позитивна и по-добронамерена среда в класната стая са  сред целите на проекта „Иновации в организацията на часа”.  След провеждане на анкета сред децата, която показа, че те имат нужда от намаляване на агресията наблегнахме на различен подход, работейки и в творческите работилници.”,  презентира Мария Мустакова работата в ОУ „Пенчо Славейков” гр. Пловдив,  в което се обучават 1 300 деца, предимно от ромския етнос.
В хода на обсъжданията на добрите практики се оформиха и редица трудности, които срещат работещите. Според Димитрия Костова, психолог в ЦОП-Първомай ангажираността на семейството е първа стъпка и институциите дължат много на семействата с деца със специални потребности. Според нея родителят трябва да няма право да откаже помощ  още при първите проявления на агресивно поведение от страна на детето, а участието на детски невролози и психолози в такива случаи е наложително.  Работата на социалните служби е тежка, отговорна, но за да са по-ефективни действията ни трябва да бъдат подпомагани повече от държавата, коментираха присъстващите, които споделиха своя опит при действия в семейства в риск.
 С предложения за законови промени и парламентарни питания по задаваните въпроси се ангажира Теодора Халачева. Народният представител от БСП за България сподели за  свое питане към  вицепремиера Симеонов относно споразумение, което да защити правата на децата в медиите и разказа, че в дейността си настоява за промени, които да гарантират компетентна и адекватна грижа за децата, за недопускане на неквалифициран персонал в центровете за настаняване от семеен тип,  за защита на децата ни в киберпространството. Според нея е наложително  изцяло ново законодателство в частта  Детско и младежко правосъдие, тъй като това, по което се работи днес е от 1958 година и няма как ефективно детско правосъдие  да се осъществява на базата на този закон. Въпросът  за забрана на употребата на наргилета, актуален  в последно време, както и да се направят законови поправки, които да ограничат продажбата на алкохол и  цигари в радиус до 150 метра от  учебни заведения ще бъдат поставени от  Теодора Халачева на заседание на парламентарната комисия по младежта и спорта. 
     „Темата за насилието и агресията не е затворена и дискусиите по нея ще продължат пред месец ноември, когато ще стартира проектът на обединението на жените социалистки в област Пловдив под надслов „Чуй ме! Виж ме”!.  В проекта  се иницират  активности против насилието над деца и по полов признак,  а реализицията му ще е на територията на девет общини в област Пловдив”, каза в заключение Александра Берданкова, областен координатор на ОЖС Пловдив.
Последно променена в Неделя, 22 Октомври 2017 15:50