E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Сряда, 07 Юни 2017 17:13

В норма са всички измерени показатели от пролетния мониторинг на въздуха в село Труд

Резултатите от измерванията качеството на атмосферния въздух през пролетния сезон в с. Труд показват спазване на нормите. От 19 май до 2 юни 2017 г. се проведе мониторинг с мобилна автоматична станция. Тя бе позиционирана в непосредствена близост до централата на „Билд Инвест Сит“ ЕООД, на ул. „Пирин“ 11 – място, посочено от общинската администрация. Измерванията са със следните показатели: серен диоксид – измерена средноденонощна стойност – от 4 до 12 µg/m3 при норма 125 µg/m3, азотен диоксид – от 7 до 19 µg/m3 при норма 200 µg/m3 (средночасова норма), ФПЧ10 – между 9 и 26 µg/m3 при норма 50 µg/m3 (средноденонощна). За сравнение средноденонощните стойности, измерени от автоматичната измервателна станция „Каменица“ в Пловдив за същия период са от 20 до 29 µg/m3, а на АИС „Тракия“ е от 31 до 44 µg/m3. Мобилната автоматична станция на Регионалната лаборатория към ИАОС в Пловдив е оборудвана с апаратура, аналогична на тези за наблюдение на въздуха, разположени в Пловдив и са част от европейската мрежа за мониторинг на атмосферния въздух. РИОСВ – Пловдив взе решение за поставяне на мобилната станция в с. Труд и за провеждане на мониторинг на качеството на въздуха четири пъти в годината за гарантиране качеството на атмосферния въздух в населеното място. Ще продължи контролът на всички обекти, потенциални замърсители на въздуха в региона.