E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Неделя, 13 Август 2017 09:30

Започна задължителния летен мониторинг на въздуха в село Труд


Мобилна станция на Регионалната лаборатория към ИАОС в Пловдив ще измерва качеството на атмосферния въздух през летния сезон в с. Труд. Пробонабирането започна от 12 август и ще бъде с продължителност от 13 денонощия. Станцията е  позиционирана в непосредствена близост до централата на „Билд Инвест Сит“ ЕООД, на ул. „Пирин“. Място е посочено от общинската администрация.
Във връзка с множеството сигнали РИОСВ – Пловдив  ще прави мониторинг на качеството на въздуха четири пъти в годината.

Първото и второто измервания, проведени от 1 до 15 март 2017 г. и от 19 май до 2 юни 2017 г., показват спазване на всички норми по показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух. Станцията е отчела превишение на среднонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10  (фини прахови частици под 10 микрона) само през първото денонощие от първото измерване, което е вследствие на отоплението с твърди горива в домакинствата в населеното място. През второто измерване няма превишения на измерваните показатели, а именно: серен диоксид – измерена средноденонощна стойност – от 4 до 12 µg/m3при норма 125 µg/m3, азотен диоксид – от 7 до 19 µg/m3при норма 200 µg/m3(средночасова норма), ФПЧ10– между 9 и 26 µg/m3при норма 50 µg/m3 (средноденонощна). За сравнение средноденонощните стойности, измерени от автоматичната измервателна станция „Каменица“ в Пловдив за същия период са от 20 до 29 µg/m3, а на АИС „Тракия“ е от 31 до 44 µg/m3.

Мобилната автоматична станция на Регионалната лаборатория към ИАОС в Пловдив е оборудвана с апаратура, аналогична на тези за наблюдение на въздуха, разположени в Пловдив и са част от европейската мрежа за мониторинг на атмосферния въздух.

Напомняме, че съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за чистота на атмосферния въздух Общинските органи също осъществяват контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на тяхната територия, а според чл. 20, ал.2, Общинските органи съгласувано с министъра на околната среда и водите могат да изграждат местни системи за наблюдение и контрол на качеството на атмосферния въздух в райони на тяхната територия.

РИОСВ – Пловдив ще продължи контрола на всички обекти потенциални замърсители на въздуха в региона.