E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Четвъртък, 23 Ноември 2017 15:29

Поетичният конкурс за любовна лирика Наздравица за любовта се провежда за пета поредна година

Националният поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта” ще се проведе за пета поредна година в  Асеновград като част от събитията, съпътстващи традиционния конкурс „Най-добро домашно вино”.

Община Асеновград обявява
Пети национален поетичен конкурс за любовна лирика
„Наздравица за любовта”
Регламент:
Националният поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта” ще се проведе за пета поредна година в гр. Асеновград като част от събитията, съпътстващи традиционния конкурс „Най-добро домашно вино”. Откакто Асеновград се помни, все вино е правил и то хубаво. А хубавото вино се прави с много любов и вдъхновение.
„Наздравица за любовта” е продължител на богатите литературни традиции на творците от Асеновград. Финансира се и се организира от Община Асеновград.
Тема на конкурса е опияняващата като лудо вино любов.
Конкурсът е анонимен. В него могат да участват автори от цялата страна, навършили 18 години.
Всеки автор може да представи до 3 стихотворения.
Творбите трябва да бъдат предоставени на хартиен носител, копирани в 3 екземпляра, неподписани и без обозначение на авторство под каквато и да било форма, поставени в голям пощенски плик.
Творците от Асеновград да приложат 4 екземпляра, за да участват в общата класация и в селекция за „Най-добър автор на Асеновград”.
Участниците попълват декларация за авторство по образец.
В по-малък ненадписан запечатан плик трябва да се приложи декларацията за авторство по образец с посочени личните данни на участника: трите имена, адрес, дата на раждане, телефон за връзка, е-mail.
Представените творби и декларацията задължително трябва да бъдат написани на компютър или на пишеща машина.
Творбите трябва да са на български език, непубликувани в печатни или интернет издания към момента на обявяване на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси.
Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.
Срокът за изпращане на творбите е до 12.01.2018 г.
Творбите трябва да се изпращат на адрес:
Гр. Асеновград 4230, Община Асеновград, площад „Акад. Николай Хайтов” № 9, направление „Култура”, тел. 0331/62161
Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани в сайта на Община Асеновград  www.assenovgrad.com и в www.asenovgradnews.com
Официалното обявяване на наградените творби ще се състои на 29 януари от 17:30 ч. в Градската библиотека „Паисий Хилендарски”.
Всички разходи за участието в конкурса, включително дневни и пътни по престоя им в Асеновград по време на обявяване на наградените, са за сметка на авторите.
Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.
Награден фонд:
Първа награда – 500 лв.
Втора награда – 400 лв.
Трета награда – 300 лв.
Предвидени са две поощрения по 100 лв., както и награда за най-успешно представил се поет от Асеновград – 200 лв.
Ръкописите не се връщат. Организаторите си запазват правото да ги публикуват с цел популяризиране и презентиране на конкурса.
Валидна е датата на пощенското клеймо на плика.
Подробна информация може да се види на официалния сайт на Община Асеновград.
Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса и няма да бъдат предоставяни на трети лица.
С изпращане на творбите за участие в конкурса участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.