E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Понеделник, 12 Юни 2017 13:53

ПУ открива Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти (ДКПРПС) на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ официално ще бъде открит утре, 13 юни, от 13:00 ч. в 122-ра зала в Нова сграда на бул. „България“ №236. Това съобщи проф. д-р Галин Цоков, директор на департамента.

На официалното откриване ще присъстват ректорът проф. д-р Запрян Козлуджов и деканът на ПФ проф. д.п.н. Румяна Танкова, директори на дирекции на  Министерството на образованието и науката, представители на Община Пловдив и РУО, училищни директори.

Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти е създаден с решение на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ 21.11.2016 г. Съобразно Наредба №12 от 01.09.2016 г. за Статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, ДКПРПС е оторизиран, като специализирано основно звено на университета да извършва квалификацията на педагогическите специалисти и да провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/.

ДКПРПС ще работи в няколко различни научни сфери – педагогика, психология, методика на преподаване на отделни учебни дисциплини, изкуство, като това ще даде възможност да се реализира модерно и ефективно продължаващо образование на педагогическите специалисти, свързано с тяхната  перманентна квалификация и професионално развитие.

В Департамента вече се провеждат обучения за повишаване квалификацията на педагогически специалисти и за придобиване на допълнителна професионална подготовка, на нова или допълнителна квалификация. Осъществява и следдипломно обучение и продължаващо образование чрез обучение в специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с управление на образованието или професионално-педагогическа специализация, уточни проф. Цоков. Департаментът ще организира и администрира процеса на присъждане на професионално-квалификационни степени на педагогически специалисти съгласно Държавния стандарт и нормативни документи на МОН.

Сред целите и задачите на новото академично звена е и да провежда научни изследвания, да създава и реализира научни продукти. Ще бъдат попурязирани резултатите от изследвания, проведени от преподаватели и докторанти в областта на образованието, подготовката и квалификацията на педагогически специалисти.

Планира се и осъществяване на национално и международно сътрудничество в областта на подготовката и перманентната квалификация на педагогически специалисти с организации и институции с подобна сфера на дейност, включително и чрез организиране на съвместни програми и регионални, национални и международни конференции.

Последно променена в Понеделник, 12 Юни 2017 13:56