E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Петък, 17 Февруари 2017 15:21

От РИОСВ обясниха какви мерки взимат за проблема с въздуха в с. Труд

По повод отправени от Инициативен комитет на с. Труд твърдения до медиите, че от страна на РИОСВ – Пловдив умишлено и целенасочено е опорочена и компрометирана проверка, извършена на 11.04.2016 г. от експерти на Регионална лаборатория – Пловдив и екоинспекцията, Ви представяме следната информация:
По повод жалби и сигнали, подавани в РИОСВ – Пловдив от жители на с. Труд, свързани с наличие на неприятни миризми и шум от „Централа за производство на електроенергия чрез индиректно използване на биомаса в комбиниран цикъл“ през 2016 г. са извършени 16 проверки, като резултатите от тях са представени на Инициативния комитет. Отговорено е в писмен вид и на всички въпроси, поставени от Инициативния комитет, като винаги е оказвано съдействие. Предоставен е и пълен достъп на информация до протоколи от проверките и препоръките на експерти, както и до цялата документация по описа на инспекцията, която се отнася до дейността на „Билд Инвест Сит“ ЕООД.   
През месец август 2016 г. по повод жалба на жители за нерегламентирано заустване на отпадъчни води в река Пясъчник е установено, че няма заустване на производствени води. Констатирано е заустване на битово-фекални води, без „Билд Инвест Сит“ ЕООД да притежава разрешително по Закона за водите. При тази проверка не са представени отчетни книги за отпадъците, поради което на фирмата са съставени два акта и са наложени имуществени санкции – всяка на стойност по 2 000 лева. Санкциите не са обжалвани и са платени.
Във връзка с извършени контролни измервания на вредности, изпускани в атмосферния въздух от комина към когенератора и установени превишения на нормите за допустими емисии на „Билд Инвест Сит“ ЕООД, е наложена текуща месечна санкция в размер на 598,75 лв. Санкцията е обжалвана от оператора пред Районен съд – Пловдив, като е постановено решение за отмяната й от 4 януари 2017 г. РИОСВ – Пловдив обжалва решението пред Административен съд – Пловдив.  Процедурата все още не е приключила.
РИОСВ – Пловдив е дала предписание на „Билд Инвест Сит“ ЕООД да покрие всички открити съоръжения, потенциални източници на неприятни миризми. Операторът е изпълнил препоръките в срок. Ваната за смесване на суровините за ферментационния процес не се използва и зареждането на биомасата се извършва директно във ферментаторите с помощта на гъвкава връзка и помпа. По този начин е елиминирана възможността за изпускане на неприятни миризми от централата.
Във връзка с твърденията в отворената покана на Инициативния комитет в с. Труд за „скандално компрометиран протокол от проверка и опорочаване на проверката“ трябва да се има предвид, че измерванията се извършват от акредитирана лаборатория, в случая – Регионална лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда. Представителят на оператора „Билд Инвест Сит“ ЕООД  е подписал  протокола за проверка, съставен на 11.04.2016 г. от експерт на РИОСВ – Пловдив.
По повод твърденията на представители на Инициативния комитет, че обектът „Централа за производство на електроенергия чрез индиректно използване на биомаса в комбиниран цикъл“ попада в защитена зона BG 0000444 „Река Пясъчник“, РИОСВ – Пловдив е категорична, че централата не е разположена в границите й.
Съгласно заповед на директора на РИОСВ – Пловдив от октомври 2016 г. е назначена комисия за обследване територията на с. Труд за миризми от централата. В състава й са включени експерти на РИОСВ – Пловдив, РЛ – Пловдив, управителя на „Билд Инвест Сит“ ЕООД, представители на Общински съвет – Марица, на Инициативния комитет, както и кметът на селото. Не бе установено наличие на неприятна миризма.
Контролът на този обект ще продължи съобразно действащото законодателство по околна среда и при установяване на нарушения ще се предприемат всички предвидени в законодателството мерки. През 2017 г. централата ще е обект на контрол от страна на РИОСВ – Пловдив и ще продължат да се извършват измервания както на емисиите, изпускани в атмосферата, така и на качеството на атмосферния въздух чрез мобилна автомобилна станция в продължение на 51 денонощия, разпределени в четирите сезона на годината.