E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Сряда, 14 Февруари 2018 11:36

Област Пловдив е на шесто място в страната със средна брутна заплата от 971 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2017 г. намаляват с 0.9 хил., или с 0.4% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 218.6 хиляди. За това информираха от Териториалното статистическо бюро (ТСБ). Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 13.3%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 3.7% и „Други дейности“ - с 2.8%. Най-голямо
увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Професионални дейности и научни изследвания“ - с по 4.8%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 4.1%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите
по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ - 32.4%,
„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 15.6% и „Транспорт, складиране и пощи“ - 8.0%.
В края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 3.1%
повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ - с 9.9%, „Доставяне на води;
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- с по 6.9%.
Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за октомври 2017 г. е 956  лв., за ноември - 980 лв. и за декември - 977 лева. През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната
месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2017 г. с 4.5%, като достига 971 лева. Намаление на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ - с 4.1 %, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 0.2% и „Производство
и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 0.1%.
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна
заплата, са „Образование“ - с 18.5%, „Операции с недвижими имоти“ - с 9.7% и „Добивна промишленост“ - със 7.5%.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 11.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г., като най-голямо е увеличението в „Професионални
дейности и научни изследвания“ - с 37.2%, „Добивна промишленост“ - с 25.9% и „Административни и спомагателни дейности“ - с 24.3%. Най-високо средномесечно трудово
възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2017 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 2 147 лв., „Производство и разпределение
на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 736 лв. и „Добивна промишленост“ - 1 707 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
„Хотелиерство и ресторантьорство“ - 585 лв., „Други дейности“ - 642 лева и „Транспорт, складиране и пощи“ - 703 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата, в област
Пловдив, през четвъртото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства с 11.8%, а в
частния сектор - с 11.2%. По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото
тримесечие на 2017 г. Пловдивска област заема шесто място сред 28-те области в страната. С най- висока средна месечна работна заплата е област София (столица) - 1 476 лв., следвана от Варна 1062 лева, Стара Загора 1060 лева, София област 1044 лева, Враца 1024 лева, Пловдив, 971 лева и други,  а с най-ниска е област Видин - 693 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 095 лв. - със 124 лв. или 12.8% по-висока от тази за област Пловдив.