E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Вторник, 16 Януари 2018 10:51

Библиотека Иван Вазов участва в проект за иновации

Народна библиотека "Иван Вазов" в Пловдив участва в проекта „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“ с помощта  Фондация „Глобални библиотеки – България“ /ФГББ/. Проектът се реализира от ФГББ в партньорство със сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и средния бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии.
На 12 януари 2018 г., петък, от 11 часа, в гр. София се проведе пресконференция, на която беше представен Проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“, изпълняван от Фондация Глобални библиотеки – България (ФГББ), в партньорство със Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии.
В рамките на събитието бе представена една нова за България концепция, с потенциал да се превърне в изключително важна социална иновация. А именно, как обществените библиотеки могат да се се превърнат в достъпен център за придобиване на съвременни цифрови знания и умения от собствениците и заетите в малките и средни предприятия в България.
Проектът се изпълнява в тясно сътрудничество с регионалните библиотеки в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора.
Той е финансиран по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общата стойност на проекта възлиза на 168 393,58 лв. от които еропейското финансиране е  159 973.89 лева, а национално съфинансиране от държавния бюджет е в размер на 8 419.69 лева.
Периодът на неговото изпълнение е една година, като се очаква да приключи в края на октомври 2018 г.
Проектът се основава на идеята за реализиране на междусекторно партньорство между библиотеките, бизнеса, неправителствени и други заинтересовани организации в страната.
Какви нужди и възможности обаче породиха идеята за този проект?
Към 2020 г. 90% от работните места ще изискват цифрови умения, съгласно прогнози на Европейската комисия.
Същевременно индекса на готовност на България за цифровата икономика я поставя в последната 4-та група на "Колебливите" държави в ЕС.
От друга страна, в развитите информационни общества и икономики, като тези в Западна и Северна Европа, Северна Америка, Австралия и Югоизточна Азия, библиотеките днес са третото място след дома и работата/училище. Те предоставят модерни пространства за равен достъп до информация и комуникация, учене през целия живот, съвместна работа и срещи, създаване на нови продукти, творчество и вдъхновение, изяви и събития.
Ето защо, чрез настоящия проект Фондация Глобални библиотеки – България си поставя за цел да развие иновативен образователен модел и да утвърди регионалните библиотеки в Пловдив, Смолян и Стара Загора като център за придобиване на съвременни цифрови умения от собствениците и заетите в МСП.
В тази връзка ще се осъществи транснационално сътрудничество, трансфер на социални иновации и добри практики от Латвия, и ще се развият партньорства между различни заинтересовани страни в България – библиотеки, общини, бизнес, образователни институции и неправителствени организации.
Ще се разработят учебни модули за придобиване на най-съвременни цифрови умения, съобразени с нуждите на МСП:
Дигитален (цифров) маркетинг,
Услуги в облак за МСП,
Защита и поверителност на данните,
Безопасни онлайн транзакции и сътрудничество.
Учебната програма ще представи перспективите за развитие на производството и бизнеса в началото на Четвъртата индустриална революция, и свързаните с това промени в управленските и информационните системи с въвеждането на системи устройства с изкуствен интелект, блокчейн технологиите и криптовалутите.
Пилотно ще бъдат обучени 30 представители на МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора, като с това ще се повишат перспективите им за устойчива заетост.
Иновативната образователна програма ще се основа на равен достъп и гъвкави процеси за неформално учене:
смесен подход на обучение: лице в лице, онлайн обучение и практическо приложение на усвоените знания,
съвременна онлайн обучителна платформа с автоматизирани процеси,
свободен достъп до подходящи пространства, ресурси, обучители, ментори и парнтьори в обществените бибилотеки.
Заедно с нашите партньори, обществените библиотеки и заинтересованите страни в страната ще създадем ценни възможности за българските МСП, свързани с:
повишаване на цифровите знания и умения на заетите,
развитие на креативността и иновациите,
увеличаване на производителността на труда,
осигуряване на устойчива заетост,
развитие на МСП и повишаване на икономическия растеж.
Постигнатите резултати ще бъдат разпространени в мрежата на ФГББ, обхващаща над 980 обществени библиотеки в цялата страна и сред членовете на Съюз Произведено в България, който обединява над 492 индивидуални членове (МСП) и 14 колективни членове – браншови организации, които отделно имат още 1000  членове.
От 14 до 18 януари се реализира посещение за обмяна на опит в Латвия, в което участие вземат общо десет експерта от ФГББ, регионалните библиотеки в Пловдив, Смолян и Стара Загора, и МСП в България. Те ще се запознаят с добрите и иновативни практики, които се прилагат в северната страна за развитието на дигитални умения в малкия и среден бизнес.