E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Сряда, 10 Януари 2018 09:37

Нарастнала е печалбата на предприятията в Пловдивска област

За област Пловдив в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 37 383 нефинансови предприятия, в които работят 205 539
заети лица или с 4.1% повече от 2015 г., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 4 894 млн. лв., която е с 14.1% повече от предходната година.  Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро.  Нетните приходи от продажби са 22 318 млн. лв. и са с 3.4% повече от предходната година, произведена е продукция за 14 918 млн. лв. или с 5.1% повече от 2015 година.
В областта преобладават микро предприятията (до 9 заети) - 92.0% от общия брой, вкоито е произведена продукция за 2 496 млн. лв. по текущи цени или 16.7% от общата за
областта. Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети) - 6.5% от всички и съответно 2 763 млн. лв. произведена продукция и дял от 18.5%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) -
1.3% от всички и съответно 4 234 млн. лв. и дял от 28.4%. Големите предприятия (над 250 заети) - 0.2% от всички и съответно 5 425 млн. лв. произведена продукция и дял от 36.4%.
Крайният финансов резултат на предприятията от област Пловдив за 2016 г. е печалба от 1 654 млн. лв. или с 32.2% повече от предходната година. Предприятията с печалба са 70.2% от общия брой и размерът и е 2 013 млн. лв. Тези със загуба са 17.4% и стойност 358 млн. лв.
Предприятията с нулев финансов резултат са 12.4%. Най-голяма е загубата в микропредприятията - 56.2% от общия размер.
Годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили 4 331 промишлени предприятия, или 11.6% от общия брой на отчетените в НСИ за област Пловдив.
Нетните приходи от продажби в промишлеността през 2016 г. по текущи цени достигат 9 540
млн. лева. Спрямо 2015 г. в структурата по дейности нарастват дяловете на секторите „Преработваща
промишленост” - с 2.1 пункта, и „Добивна промишленост” - с 0.1 пункта, като достигат съответно
86.6 и 1.0%. Относителният дял на сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и газообразни горива” намалява с 2.1 пункта до 11.3%, а делът на сектор „Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 0.1 пункта до 1.1%.
В промишления сектор през 2016 г. броят на заетите лица достига 78 896 и формира най- голям дял - 38.4% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта.
Броят на строителните предприятия, представили годишен отчет за дейността си през 2016 г., е 1 737, или 4.6% от всички отчетени в НСИ за област Пловдив.
През 2016 г. в сектор „Строителство” са реализирани нетни приходи от продажби за 786
млн. лв. по текущи цени. В сравнение с предходната година относителният дял на сектора в
общия обем на нетните приходи от продажби за нефинансовите предприятия намалява с 3.0 пункта до 3.5%.
През 2016 г. заетите лица в строителството са 11 710, като относителният им дял отобщия брой на заетите в нефинансовия сектор е 5.7% и намалява с 0.1 пункта спрямо 2015 година.
Годишен отчет за дейността си през 2016 г. в НСИ са представили 14 394 търговскипредприятия, или 38.5% от общо отчетените в областта.
Нетните приходи от продажби в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” през 2016 г. достигат 8 356 млн. лв. по текущи цени. В сравнение с предходната година
относителният дял на сектора в общия обем на нетните приходи от продажби за нефинансовите предприятия намалява с 0.4 пункта до 37.4%.
През 2016 г. заетите лица в търговския сектор са 44 162, като относителният им дял от
общия брой на заетите в нефинансовите предприятия е 21.5% и намалява с 0.2 пункта в сравнение с предходната година.
За област Пловдив годишен отчет за 2016 г. в НСИ са представили 15 489 предприятия от сектора на услугите, или 41.4% от общия брой, като относителният им дял от общо отчетените предприятия нараства с 0.8 пункта в сравнение с 2015 година.
През 2016 г. в сектора на услугите са реализирани нетни приходи от продажби за 3 259 млн.
лв. по текущи цени. Спрямо 2015 г. относителния им дял в обема на нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия се увеличава с 0.2 пункта до 14.6%. Броят на заетите лица в сектора на услугите достига 64 809 или 31.5% от общия брой, а относителният им дял от заетите в нефинансовите предприятия нараства с 0.8 пункта спрямо 2015 година.