E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Прокуратурата ще извика на разпит премиера Бойко Борисов за изказването му, че в парламента има депутати, замесени в наркотрафик и купуване на гласове.

Това обяви лично главният прокурор Сотир Цацаров, който уточни, че проверката ще приключи до десет дни. 

 

„Бях попитан дали ще се самосезирам, на което аз отговорих, че потенциалът на прокуратурата не бива да се използва за разчистване на политически сметки, че не бих се самосезирал нито за едно такова изказване, направено било то от министър-председателя или от лидера на опозицията. Въпреки всичко обаче, сигнали бяха подадени и ние сме длъжни да направим проверка”, заяви той, цитиран от bTV. 

 

Според него това не е криминален проблем, а политически проблем и той се прави само за да се вдига политически шум.  

 

Говорителката на Цацаров - Румяна Арнаудова вече уточни, че проверката е започнала преди дни по сигнал на две граждански организации. 

 

Междувременно от БСП сезираха главния прокурор и го призоваха Борисов да бъде привикан на разпит и да бъде питан за кого говори, откъде има тази информация и сезирал ли е органите на реда. Арнаудова уточни, че сигналът на социалистите ще бъде приобщен към другия.

 

Междувременно от ГЕРБ връчиха на левицата и показаха пред медиите публикации, от които става ясно кои са въпросните депутати. И двамата са от БСП. Единият е Георги Стоилов, чийто брат - русенски бизнесмен, беше арестуван неотдавна като лидер на престъпна група, а при арестите бяха намерени наркотици. Другият е Манол Генов, срещу когото още преди месеци прокуратурата повдигна обвинения за купуване на гласове. 

 

Междувременно самият Бойко Борисов коментира пред журналисти завоалирано, че индиректно е казал, че "има замесени близки, които са правили еди какво си". По думите му, ако някой се е почувствал засегнат, е щял да излезе и да отговори пред публиката. Самият той можел да поднесе извинения, но ако му заведат дело, той щял да заведе за "други две неща, които са безспорни". 

Публикувана в България

В изпълнение на конституционно установените правомощия на прокуратурата да следи за спазване на законността и с оглед на събитията през последните години, свързани с наводнения на територията на страната, Върховна административна прокуратура /ВАП/ многократно е предприемала действия по реда на надзора за законност по спазване разпоредбите на Закона за водите /ЗВ/, Закона за защита при бедствия/ЗЗБ/, респ. подзаконовите актове по прилагането им и изпълнението на правомощията от компетентните държавни контролни органи, съобщиха от прокуратурата.

 

През последните две години, предвид обществената им значимост, се открояват следните две надзорни проверки:

I. В съответствие с контролните правомощия, предвидени със ЗИДЗВ - ДВ, бр.58/31.07.2015 г., с възлагателен акт от 13.01.2017 г. ВАП възложи проверка на национално ниво - на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ - предвид нормативните изисквания за техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, съобразно експертната компетентност и притежаваната от представителите на ДАМТН професионална квалификация, да установят и посочат язовирите и/или съоръженията, при които е налице най-висока степен на неизпълнение на тези изисквания и едновременно с това е налице най-сериозна опасност от възникване на аварии и съответните вредни последици за населението, както и в какво се изразява неизпълнението конкретно за всеки от тях. 

 

По отношение на така определените язовири и съоръжения е указано да се предприемат спешни мерки - издаване на предписания с изключително кратки срокове за изпълнение, принудителни административни мерки и други неотложни дейности по реда на чл. 145, ал.2 от ЗВ с цел предотвратяване или ограничаване на вреди в случаи на опасност от наводнение. За констатираните нарушения, с оглед правомощията на председателя на ДАМТН по чл. 199б от ЗВ, както и по чл. 201, ал.11 и 12 вр. с чл. 200, ал.1 т.38-41 от ЗВ, е указано да се предприемат действия по налагане на принудителни административни мерки и по реализиране на административнонаказателна отговорност на нарушителите.

 

Резултатите от проверката се съдържат в писмо-доклад Изх.№ 57-00-144-/20/16/ 13.03.2017 г. на председателя на ДАМТН.

 

Извършената проверка е установила 205 броя язовири и/или съоръжения на територията на цялата страна, при които е налице най-висока степен на неизправност и същевременно опасност за населението.

 

В обобщение по отношение на тях е констатирано:

 

1. Неизпълнение на изискванията за безопасна техническа експлоатация на язовирните стени и/или съоръженията към тях;

2. Масово неизпълнение на издадени предходни предписания, изпълнението на които не е било обвързано със срокове;

3. Не са предприети принудителни административни мерки, въпреки предвидените правомощия за това в разпоредбата на чл.199б от ЗВ. В тази връзка в цитираното писмо на ДАМТН се сочи, че поради непълна правна уредба „прилагането на принудителни административни мерки по чл. 199б от ЗВ е невъзможно“;

4. Въпреки многобройните констатирани нарушения, липсват данни за издадени наказателни постановления, а съставените актове за установяване на административни нарушения /АУАН/ са само 6 /шест/броя, като са изготвени и 23 покани за съставяне на АУАН;

5. По отношение на 129 броя от проверените общо 205 язовири, въпреки вече констатираните нарушения, са издавани нови предписания, без да се започнат действия по образуване на административнонаказателни производства, като същевременно са предвидени нови проверки по изпълнение на новите предписания.

Във връзка с предвидените от страна на ДАМТН действия по осъществяване на последващ контрол и за установяване дали отчетената административно-наказателната дейност е реализирана в пълен обем, от ДАМТН е изискана допълнителна информация.

 

В отговор са ни изпратени копия на 100 броя АУАН, преобладаващият брой от които е в резултат на констатирани нарушения в хода на друга предходна проверка, инициирана от ВАП през 2016 г. и то след надлежно сезиране от ВАП за предприемане на мерки с цел активизиране на дейността по налагане на принудителни административни мерки и по реализиране на административнонаказателна отговорност.

 

За горните констатации на 17.03.2017 г. ВАП сезира министъра на икономиката - за преценка необходимостта от извършване на проверка относно изпълнение на нормативно установените правомощия на ДАМТН по осъществяване на държавния контрол на язовирните стени и съоръженията към тях, съответно за предприемане на законоустановени мерки, при наличие на основания за това.

 

В изпълнение на прокурорския акт министърът на икономиката е възложил на инспектората към МИ извънпланова проверка в ДАМТН.

 

След нееднократно удължаване на проверката, на 25.10.2017 г.във ВАП е получен доклад на инспектората при МИ, в който е споделено становището на ДАМТН, че поради непълнота на законовата уредба „прилагането на принудителни административни мерки по чл. 199б от ЗВ е невъзможно".

 

II. По повод сигнал за опасност от бедствие поради забавяне на процедурата по изпълнение на проект за ремонт на язовирната стена на язовир „Бели Искър“ и прилежащите й съоръжения, през 2016 г. ВАП извърши проверка по спазване разпоредбите на ЗВ и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, по отношение на посочения язовир.

 

Проверката установи следното:

 

Със ЗИДЗВ, обнародван в ДВ бр.61 от 2010г., статутът на язовир „Бели Искър“ е променен от публична общинска на публична държавна собственост. В Приложение № 1 към чл.13, ал.1, т.1 от същия закон язовир „Бели Искър“ е включен под т.5а в списъка на комплексните и значими язовири.

 

С решение на технически експертен съвет, назначен със Заповед № РД-02-14-586 от 27.07.2016 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, е приет „Анализ на техническото състояние на язовирната стена на язовир „Бели Искър“ за периода 14.06.2012 г. – 12.06.2015 г.“ 

 

В цитирания анализ е дадена оценка за състоянието на язовирната стена на язовир „Бели Искър“ и прилежащите й съоръжения, относно тяхната конструктивна и технологична сигурност и влиянието им върху околната среда, като „неизправно-частично работоспособно състояние“. 

 

Съгласно чл. 48, т.2, б.“б“ от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, влязла в сила на 14.10.2016 г., когато техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея се определя като „неизправно – частично работоспособно“, се налагат ограничения в натоварването и се предприема ремонт.

 

Предвид приетата от техническия експертен съвет негативна оценка за състоянието на стената на язовир „Бели Искър“ и прилежащите й съоръжения и с цел предотвратяване на негативни и опасни последици в региона, с Разпореждане от 12.01.2017 г., на основание чл.145, ал.1, т.6, вр. с ал.3 от Закона за съдебната власт, на всички оторизирани от закона с конкретни задължения и правомощия държавни и общински органи и дружества е разпоредено предприемане на спешни координирани мерки за извършване на рехабилитационни и укрепителни работи на язовирната стена и съоръженията към нея, както и създаване на необходимата организация за непрекъснатото спазване на наложено ограничение в натоварването и поддържането на водното ниво до приключване на рехабилитационните и укрепителните работи.

В хода на проверката се установи, че независимо от посочената промяна по отношение на собствеността на язовир „Бели Искър“, в нарушение на Закона за държавната собственост, в продължение на повече от 6 години възникването на право на собственост в полза на държавата не е удостоверено по надлежния ред – чрез издаване на акт за публична държавна собственост. 

 

В изпълнение на Разпореждане от 18.01.2017 г. на ВАП до областния управител на София област са съставени актове за публична държавна собственост №№ 5212-5216/03.02.2017 г., утвърдени от областния управител на София област за недвижимите имоти, представляващи язовир „Бели Искър“.

В изпълнение на Разпореждането от 12.01.2017 г. до настоящия момент не са реализирани ремонтни действия за гарантиране на безопасността на съоръжението. 

 

Декларира се единствено спазване на въведените ограничения на натоварването при експлоатацията на стената на яз. „Бели Искър“, но отговорността за финансирането на поддръжката на язовирната стена се прехвърля между министерства, дружество-концесионер, община и областна управа.

 

Поради това, на 26.10.2017 г. ВАП ангажира министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на енергетиката, министъра на вътрешните работи, председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, изпълнителния директор на „Софийска вода“ АД и кмета на Столична община, в пределите на правомощията, установени и от закона, и от договора за концесия за предоставяне на В и К услуги на територията на Столична община за предприемане на всички възможни мерки /организационни, контролни, санкционни, превантивни и др., вкл.мерки за реално осигуряване на конструктивна и технологична сигурност/, с оглед предотвратяване на възможни опасни последици при експлоатацията на язовирната стена на язовир „Бели Искър" и прилежащите съоръжения.

 

В отговор на посоченото сезиране от 26.10.2017 г. са получени следните уведомления:

 

1. Кметът на Столична община ни уведомява, че на 05.05.2017 г. Столична община е предоставила за разглеждане в МРРБ проект за тристранно споразумение между МРРБ, Столична община и „Софийска вода" АД за реда и условията за утвърждаване на технически вариант и извършване на реконструкция /II етап/ на язовирната стена „Бели Искър“;

2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството ни уведомява, че МРРБ е предприело действия по изготвяне на проект за четиристранно споразумение - между МРРБ, Столична община, „Софийска вода" АД и Областна администрация - Софийска област и към настоящия момент проектът е в процес на обсъждане между заинтерсованите страни;

3. Председателят на ДАМТН е изготвил предписание до МРРБ / в качеството му на лице, на което са предоставени правата за управление на яз. „Бели Искър“/, в срок до 31.05.2017 г. да бъдат предприети необходимите действия за стартиране на процедура за извършване на ремонт. В указания срок от страна на МРРБ не са предприети действия по изпълнение на предписанието, поради което на 28.08.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е съставен АУАН № 02-019/28.08.2017 г.

След запознаване с горните данни от ВАП е съобразено, че подходът, следван от ДАМТН компрометира предназначението и резултатността на контролно-санкционната дейност. А последната е изключително важна, както за понасяне на законоустановени санкции от нарушителите, така и за възпиране на други граждани и организации от неправомерно поведение.

Отсъствието на ПАМ, от своя страна, означава, че не се реализират мероприятията, които имат превантивен и преустановителен характер при нарушения. Тезата на ДАМТН и на Инспектората не може да се приеме, защото се касае за функция, възложена със закон, а градирането на видовете ПАМ според тежестта им в чл.199б, ал.1 от с. з. навежда на извод, че за съобразяване на вида на нарушението при активиране на ПАМ от значение е и експертната компетентост на органите на ДАМТН.

По отношение на язовир „Бели Искър“ от ВАП е отчетено, че не са предприети действия по започване на рехабилитационни и укрепителни работи за осигуряване на безопасно ползване на стената и съоръженията към нея. За това положение причина е и становище на независим държавен орган - КЕВР, според което концесионерът не следва да се натоварва с инвестиционните разходи по поддръжката и експлоатацията на язовир „Бели Искър“.

 

Позицията, цитирана току-що противоречи из основи на разпоредбата на §10, ал.1 ПЗРЗИДЗВ, предвиждаща че промяната в собствеността върху водностопански системи и съоръжения, предоставени на концесия, не засяга предоставените по отношение на тези обекти права и задължения на концесионерите и концедентите, а според концесионния договор концесионерът е изцяло задължен и отговорен за своя сметка и риск за всички аспекти от експлоатацията и поддръжката на язовир „Бели Искър“.

 

Изложените проблеми са със засилено обществено значение, тъй като законоворегламентираните отговорности са призвани да опазят основните блага на хората - живот, здраве, имущество.

 

Поради това е от изключителна важност предприемането на всички нормативноустановени мерки за стриктно съблюдаване на закона и приложимите режими за обезпечаване на сигурността и безопасността на язовирните стени и прилежащите им съоръжения.

 

Идентифицираните проблеми, първо, поставят въпрос доколко е обосновано възлагането на правата за контрол, санкции и налагане на ПАМ на орган, който е структуриран като една главна дирекция към ДАМТН към министъра на икономиката, вкл. с оглед възможността за справяне с тези задължения, тъй като се касае за широкообхватна дейност относно безопасността на голям брой обекти, чиято експлоатация води до потенциална заплаха в много насоки, вкл. за живота, здравето, имуществото на населението на цялата територия на РБ.

 

На следващо място, налице е спешна необходимост от организиране на действията, които да обезпечат безопасната експлоатация на стената и съоръженията на „Бели Искър“ - крупен язовир в близост и над гр. София, където са съсредоточени население и материални ресурси.

В съответствие с посоченото и в изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да брани законността е сезиран министър-председателят на страната. 

Публикувана в България
Срещу 50 000 лева гаранция  Окръжна прокуратура Пловдив е освободила Вася Стоянова.  Тя бе арестувана  през миналата седмица заедно с бизнесмена Емил Власов при акция Прокуратурата, ДАНС и Икономическа полиция, насочена срещу търговията с контрабандно гориво и данъчни измами. В събота магистрати от Окръжен съд Пловдив оставиха в ареста Емил Власов, но за сътрудничката му Вася Стоянова Окръжна прокуратура е преценила ограничителната мярка с финансово изражение от 50 000 лева.

 

Публикувана в Крими

На 14/15.11.2017 г., под ръководството на екип от наблюдаващи прокурори при Окръжна прокуратура – Пловдив, на територията на обл. Пловдив, обл. Хасково и обл. Бургас, бяха извършени 18 претърсвания и изземвания, множество огледи на местопроизшествие и разпити на над 20 свидетели. По реда на Закона за МВР, за срок от 24-часа, бяха задържани 10 човека.

Описаните действия бяха извършени от екипи, включващи наблюдаващите прокурори, разследващи от Икономическа полиция при ОД на МВР – Пловдив, служители от ТД „НС” – Пловдив, чиято е и първоначалната разработка, довела до образуване на производството, и мобилни екипи на Агенция „Митници”.

В резултат на извършените процесуално-следствени действия, на територията на 4 бензиностанции, находящи се в гр. Пловдив, гр. Харманли и ГКПП „Капитан Андреево”, бяха открити около 100 000 литра горива без доказан произход. Бе установено, че на всяка една от бензиностанциите, колонките за гориво не са свързани към НАП, в резултат на което, през продължителен период от време, безотчетно към фиска, са били реализирани на пазара горива с неясен произход. При извършените претърсвания и изземвания са били намерени голям брой отчетни книжа, удостоверяващи продажбата на такива горива.

Иззети са множество цистерни и тежкотоварни автомобили, доставящи въпросните горива. Част от тези автомобили са били заварени в момент на зареждане на бензиностанциите в тъмните часове на денонощието. Констатирани са и са обезпечени и заровени в земята цистерни, съдържащи горива без установен произход, които са били укривани от органите на митниците и НАП при извършването на регулярни проверки.

При извършване на претърсване и изземване в трезор, използван от лицето, спрямо чиято дейност са били насочени оперативните и процесуално-следствени действия, са били открити и иззети 750 000 евро, които не са били декларирани. При друго претърсване и изземване, са били открити и иззети парични суми в различни валути, с левова равностойност над 400 000 лева, за чиито произход също не са били представени документи.

Към момента, към наказателна отговорност за укриване на данъчни задължения в особено големи размери – ДДС в размер на 750 000 лева, извършено при условията на продължавано престъпление в периода 01.01.2017г. до 14.11.2017 г. в гр. Бургас и гр. Пловдив, е привлечен Емил В. /престъпление по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2, т.3 и т.6, вр.чл.26, ал.1 от НК/.

Към наказателна отговорност за пране на пари, извършено в периода 01.01.2017 г. до 15.11.2017 г. в гр. Пловдив, посредством придобиване и държане на имущество – пари в размер на 375 000 евро с левова равностойност 750 000 лв., за което обвиняемите са знаели, че, към момента на получаването му, е придобито чрез тежко умишлено престъпление – данъчно престъпление, и деянието е извършено от две лица, сговорили се предварително са привлечени Емил В. и Вася С. /престъпление по чл.253, ал.4, вр.ал.3, т.1 предл. първо вр.ал.2 от НК/. По отношение на останалите намерени парични суми разследването за пране на пари продължава.

Двамата обвиняеми са задържани от наблюдаващите прокурори за срок от 72 часа, като в рамките на утрешния ден предстои да бъде преценено дали да бъде поискано вземане спрямо тях на мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

Най-тежкото, предвидено от закона наказание за престъпленията, в които двамата са обвинени, е лишаване от свобода от 3 до 12 години и глоба от 20 000 до 200 000 лева. За укриването на данъчни задължение е предвидена и конфискация на част или цялото имущество на виновния.

Работата по делото е в активна фаза, като продължава извършването на голям обем действия по разследването.

Публикувана в Крими

Възрастна жителка на село Тополово била обрана в дома си. Това съобщиха от полицията.  По предварителни данни, вчера сутринта 80-годишната жена била посетена от трима непознати мъже, под предлог, че искат да закупят вино. След като ги изпратила, пенсионерката установила липсата на 3000 лева. Сигналът за посегателството е подаден на тел. 112 и се разследва от служители на  РУ – Асеновград. По случая е образувано досъдебно производство. Предстои материалите да бъдат внесени в прокуратурата.

Публикувана в Крими

51-годишен мъж е задържан за срок до 24 часа в полицията за незаконно притежание и съхранение на оръжие и боеприпаси. За това информираха от ОД МВР. При полицейска проверка вчера в имота му в село Стряма били открити и иззети пушка и автомат с 5 пълнителя за него, без необходимите разрешителни документи. Допълнително са конфискувани 14 ловни и 71 бойни патрона, щит за пушка и две сумки. Срещу извършителя е образувано бързо производство в РУ – Раковски, уведомена е прокуратурата.

Публикувана в Крими

В резултат на проведено разследване и предприети действия от служители на отделите „Криминална полиция“, „Икономическа полиция“ и „Разследване“ при Главната дирекция „Национална полиция“, „Икономическа полиция“ при ОДМВР-Пловдив и СДВР е разкрита схема за производство и разпространение на неистински документи. Специализираната полицейска операция е реализирана на територията на София и Пловдив. Задържани са петимата участници в престъпната схема – Т. Г. /51 г./, М. С. /38 г./, Г. Б. /28 г./, А. К. /30 г./и В. Г. /19 г./. Установено е, че единият от тях се е занимавал с производството на неистинските документи, други трима изпълнявали ролята на посредници, сред задържаните е и техен клиент.

Действията по разследването са започнали в София. При предприетите обиски и претърсвания на адреси и автомобили са намерени и иззети неистински документи. Операцията продължила на територията на Пловдив. При процесуално-следствените действия на частни адреси е открита и  печатница за неистински документи. Оттам са иззети множество неистински документи и фалшива валута – лични карти, шофьорски книжки, чужди паспорти, разрешителни за превоз на опасни товари. Намерени са и материали и техника за изработването им.

Работата по изясняването на случая продължава под надзора на Софийската районна прокуратура.  

Публикувана в Крими


Пловдивчанин е привлечен като обвиняем за притежание на наркотици.  Това съобщиха от ОД МВР. С постановление на районната прокуратура 38-годишният криминално проявен и осъждан за същата дейност мъж е задържан в ареста за срок до 72 часа. В сряда той бил хванат при опит да осуети полицейска проверка в района на гребния канал в областния град. Около 21.30 часа, при вида на приближаващ се автопатрул на Второ РУ, извършителят излязъл от лек автомобил “Мини Купър” и побягнал. При последвалото му задържане, той изхвърлил на земята две пакетчета със съмнително съдържание. Допълнително било установено, че и в дома си е държал 4 топчета със суха тревиста маса. Според направена експертна справка, иззетите наркотични вещества са над 25,5 грама марихуана, около 3 грама амфетамин и две таблетки екстази с общо тегло 0,701 грама. Срещу мъжа е образувано бързо производство. След 24-часовото полицейско задържане, прокуратурата удължила мярката му за неотклонение до 72 часа, повдигнала му е обвинение по чл. 354а от НК. 

Публикувана в Крими

Автори на противозаконно отнемане на моторно превозно средство са били разкрити от криминалисти на Второ РУ в Пловдив. Разследването стартирало в началото на октомври, непосредствено след сигнал за откраднат мотоциклет “Хонда” на ул. “Белица”. В хода на предприетите оперативни и издирвателни действия служителите установили, че посегателството е дело на четири момчета от града – 18-годишен, 17-годишен и двама 15-годишни. Случаят е докладван в районната прокуратура. Работата по документиранетои му продължава разследващ полицай.

Публикувана в Крими
Четвъртък, 09 Ноември 2017 11:25

Задържаха трима души за наркотици

Наркодилър бе задържан от служители на Трето РУ в Пловдив. За това информираха от ОД МВР.  Във вторник, при обход в района на бул. “Марица”, униформените засекли 19-годишен пловдивчанин, който носел в себе си 14 топчета с кафява листна маса и бучка с бяло прахообразно вещество. Извършителят бил отведен за едно денонощие в районното управление. Експертна справка показала, че иззетите от него наркотици са близо 2,6 грама марихуана и над 1,7 грама амфетамин. Работата по образуваното бързо производство по чл. 354а, ал.2, т.1 от НК продължава под наблюдението на районната прокуратура.

В началото на седмицата били заловени и двама притежатели на наркотици.  В ареста на РУ – Карлово попаднал 24-годишен жител на Сопот, който бил хванат с 0,179 грама амфетамин. В хода на процесуални и следствени действия пък първомайски полицаи установили, че 35-годишен мъж съхранява в дома си в село Искра 1,758 грама марихуана. Срещу извършителите  са започнати бързи производства по чл. 354а, ал. 1 от НК.

Публикувана в Крими
Страница 1 от 73
banner728