E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Четвъртък, 12 Октомври 2017 15:06

България е на кръстопътя на две ХИВ епидемии – в Централна и Западна Европа

България е на границата на две ХИВ епидемии – тази сред мъжете, които правят секс с мъже (МСМ) в Централна и Западна Европа, и тази сред инжекционно употребяващите наркотици (ИУН) в Източна Европа и Централна Азия. Страната ни е с ниско ниво на разпространение на ХИВ, с данни за концентрирана епидемия сред инжекционно употребяващите наркотици (ИУН) и сред мъжете, правещи секс с мъже (МСМ). Данните бяха изнесени по време на практически семинар „Сътрудничество между общините и гражданското общество: модели и реалност“, организиран в София  от фондация „Инициатива за здраве” и сдружение „Здраве без граници“ в рамките на проект “Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовите общности в градовете от Източна Европа и Централна Азия“.
Във форума се включиха представители от четирите ресорни дирекции на Столична община – „Здравеопазване“, „Социални услуги за деца и възрастни“, „Сигурност“ и „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, а Министерството на труда и социалната политика участва с двама експерти от дирекция „Социално подпомогане“. Целта на семинара бе да се подпомогнат участниците от общински структури и неправителствени организации съвместно да анализират настоящите практики и нужди по отношение на вазимното сътрудничество и да разработят стратегии за балансирано партньорство, включващо заинтересованите страни. По време на срещата бяха представени резултати от проведената през 2017 година оценка на ситуацията по отношение на ХИВ в София.   
Намаляването на дейностите по „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“(ППКХС) през 2016 г. логично резултира в намалени стойности на индикаторите – по-малък брой индивидуални клиенти, следователно по-нисък обхват с превенционни услуги. Това крие огромен риск от нарастване броя на ХИВ-позитивните лица, но е възможно те да не бъдат открити, тъй като няма работещи НПО, които да ги търсят активно. Не бива да се неглижира доказаният в световната практика опит, който показва, че всеки лев, вложен в превенция, се връща 5-кратно като спестени средства, посочиха по време на форума.
Оповестиха данните за новорегистрирани случаи с ХИВ в София (столица) и страната като цяло (абсолютен брой).
За периода 2012-2016 г. са регистрирани 1001 случая с ХИВ, от които 422 (42,2%) в София. Броят на новооткритите е сравнително константен през годините и това е валидно, както за София, така и за страната като цяло. Приключването работата на неправителствените организации (НПО) – подполучатели по ППКХС през май 2017 г., чиято активна дейност допринасяше за откриване и насочване към потвърдителен тест на ХИВ-позитивни лица от таргетните популации, би могло да доведе до разгръщането на скрита епидемия сред уязвимите общности.
Делът на новооткритите лица с ХИВ в столицата е много висок и сравнително постоянен през годините, като варира между 40 и 50%. Това се дължи не само на факта, че в София са концентрирани най-голям дял от рисковите за ХИВ практики, но и поради това, че за хората, живеещи в по-малките градове в страната, е много по-комфортно от гледна точка на конфиденциалност да отидат в столицата, за да се изследват за ХИВ.
По време на срещата участниците стигнаха до извода, че оценката за размера на таргетните популации в София следва да се актуализира. Новорегистрираните с ХИВ случаи сред МСМ нарастват и тази група следва да се обхване приоритетно с интервенции. Фактори, намаляващи достъпа, са стигмата, дискриминацията, финансовите проблеми. Доставчиците на услуги са категорични, че Общината трябва да е по-активна в дейностите по превенция и изследване за ХИВ. Очакванията на участниците във форума са тя да бъде по–активна и във финансирането на центрове за услуги.

Последно променена в Четвъртък, 12 Октомври 2017 15:09