E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Alfa
Четвъртък, 12 Октомври 2017 14:18

Училищата с право да изгонят ученик при 16 бягства от час

Написана от

При повече от 15 неизвинени отсъствия учениците ще рискуват да бъдат преместени принудително в друго училище или прехвърлени от дневна в самостоятелна форма на обучение. Решението дали да се прибегне до една от двете мерки ще взема съответното училище, става ясно от Наредбата за приобщаващо образование, приета вчера от Министерския съвет.

 

Училищата сами ще решават как да наказват учениците, които бягат от часове. Това ще се определи в правилниците им, а няма да бъде спуснато от Министерството на образованието, пише offnews.bg..

 

Учителите обаче ще бъдат длъжни да уведомяват родителя при отсъствия по неуважителни причини - с писмо, по имейл или по телефона и заедно да търсят решение.

 

Неуважителни са всички причини извън: болест (представянето на бележка от джипи или болница е задължително); участие в състезание, конкурс, олимпиада и др. (при потвърждение от родител); мотивирано искане от родител (за общо 3 дни през учебната година), разрешено от класния или от директора, ако искането е за 7-дневно отсъствие.

 

Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на всеки учебен срок се вписва в ученическата книжка.

 

Ако се стигне до преместване в друго училище или от дневна в самостоятелна форма, училището ще е длъжно да уведоми писмено родителя и съответните териториални структури за закрила на детето. 

 

Преди да се прибегне до наказания, екипите в училищата ще трябва да опитат да се справят с проблемното поведение (агресия, бягства от час и др.) с добро. Класните ръководители ще говорят с ученика, за да изяснят проблема и ако могат, да помогнат. Ако това не сполучи, може да се обърнат към психолог или педагогически съветник, който да посредничи при решаването на конфликта или да включат ученика в група за подобряване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти по ненасилствен начин. Ако и тук ударят на камък, може да му осигурят наставник или пък да му предложат да се включи в дейност в полза на паралелката или училището, или пък да е доброволец в някаква инициатива. Всички дейности трябва да да подчинени на правилото, че към учениците трябва да се подхожда с уважение, а не да се накърнява достойнството им.

 

 

 

banner728